Biblioteksstatistik

Biblioteksstatistiken visar uppgifter om de offentligt finansierade bibliotekens verksamhet. Alla bibliotekstyper som finansieras av staten, en kommun eller ett landsting ingår.

Om statistiken

Regeringen utsåg 2011 KB till statistikansvarig myndighet för den officiella biblioteksstatistiken. Statistiken samlas in varje år och gäller då det föregående kalenderåret.

Läs mer om statistiken

Rapporter

Utifrån publicerad data finns möjligheten att ta fram rapporter för biblioteksverksamheten. Dessa verksamhetsrapporter kan tas fram för hela landet, för län, kommuner eller enskilda bibliotek.

Till rapporterna »

Öppna data

För att göra insamlad data mer tillgänglig för allmänheten, så går all publicerad data att komma åt som öppna data. Det är denna data som används för verksamhetsrapporterna.

Läs mer om öppna data

Läs mer

Om du är nyfiken och vill veta mer om biblioteksstatistik, så finns det mycket att läsa på Biblioteksstatistikbloggen . Där publiceras fortlöpande information runt insamlingarna.

Vidare till bloggen »

Införda rättningar efter 1 maj 2017

Ändringar som inkommit om 2015 och 2016 års lämnade värden efter 1 maj 2017 ingår inte i rikssammanställningen över 2016 års verksamhet på de offentligt finansierade biblioteken, vilken presenteras på en annan webbplats http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/. Ändringarna uppdateras här i statistikdatabasen under rubriken rapporter. De kommuns-, läns- och rikstal som presenteras i skriftlig rapport och exceltabeller i samband med slutpublicering 24 maj 2017 kan därför komma att ha mindre skillnader. KB genomför kontinuerligt rättningar av inlämnad statistik då vi får in korrigeringar av uppgiftlämnarna. Biblioteksstatistikdatabasen visar alltid de rättade uppgifterna.

Slutpublicering av 2015 års biblioteksstatistik

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015 är nu publicerad. Statistiken finns att tillgå på flera sätt: - Den skriftliga rapporten Bibliotek 2015 - Alla resultat i excel-fil uppdelat på riket, län, kommuner, olika bibliotekstyper - Resultatrapporter på denna webbsida - Folkbiblioteken i PDF-fil - Rikstabellerna för alla offentligt finansierade bibliotek i PDF-fil Allt om biblioteksstatistiken finns länkat från http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/allt-om-biblioteksstatistiken/

Preliminärpublicering av 2015 års biblioteksstatistik pågår

Vart efter KB får svar från de offentligt finansierade biblioteken och hinner göra en rimlighetsbedömning av inlämnade svar, preliminärpubliceras respektive enkät i rapportsystemet. Då inte samtliga tillfrågade bibliotek ännu hunnit svara är rapporterna på länsnivå ännu kraftigt underrapporterande och hänsyn bör tas till detta om man önskar länsrapporter. Samtidigt som 2015 års värden inkommer, förekommer ibland också rättning av 2014 års värden, då vi får uppgift om detta via de enkäter som nu kommer in.

Tänk på det här när du hämtar siffror ur rapporterna

Varför fungerar inte rapportsystemet optimalt fast det är publiceringsdatum? Årets biblioteksstatistik är omgjord i grunden och utvecklingen av rapportsystemet har inte fungerat som planerat vilket vi beklagar. Varför är det i vissa fall olika resultat i rapportsystemet och i den skrivna rapporten? Rapportsystemet har haft driftsproblem och vissa beräkningar har därför gjorts manuellt. Bland annat har upplänkningen av föregående års data inte alltid fungerat. Det är den skrivna rapporten som avser den officiella statistiken och det är den som gäller. Går det att jämföra materialet med föregående år? I och med att en genomgripande förändring gjorts av frågornas innehåll, definitioner och urvalsram ska jämförelser bakåt i tiden göras med stor försiktighet även om det kan konstateras att folk- och högskolebiblioteken i stort sett behållit sina tidsserier på de centrala variablerna.